DIVERSE WO-II

15 Augustus Herdenking 2016

Bestuurslid Ron Meijer heeft namens JIN een krans gelegd bij het Indisch Monument in Breda; voorzitter Hideko was met Han bij het Indisch Monument in Den Haag en ook bij de herdenking op 14/8 in Amstelveen. Daar hebben Yukari Suzuki en Rob Sipkens namens de stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië een krans gelegd. Oud vz van de vereniging JIN, Silfraire Delhaye, heeft als IP-voorzitter, een toespraak gehouden bij de Herdenking in Zwolle. Zijn tekst die veel indruk heeft gemaakt, veel is gedeeld en meer dan 1000 maal is aangeklikt op de FB pagina van JIN, volgt hieronder.

Toespraak Silfraire Herdenking 15 augustus 2016 – Zwolle

Dames en heren, drie jaar geleden 15 augustus 2013 had ik ook de eer om hier een toespraak te mogen houden, waarbij de ‘Buitenkampers’ centraal stonden.
Vanavond staat het thema “Kinderen en nazaten uit de oorlog” centraal, waarbij ik een onderscheid maak tussen hen die de oorlog als kind hebben meegemaakt en nazaten geboren na 1945 van wie de ouders de Japanse bezetting persoonlijk hebben ervaren.
In 2013 memoreerde ik aan de in 2012 overleden Joodse schrijfster, mevrouw Berthe Meijer, die het concentratiekamp Bergen- Belsen overleefde. Uit haar boek “Leven na Anne Frank” citeer ik nog eens haar laatste zin…”Er is geen vrede. Het blijft oorlog tot aan mijn dood toe.” …Deze innerlijke beleving camoufleerde mevrouw Meijer, want die was aan haar uiterlijk en haar levensstijl niet te zien.
De Indische-Nederlander heeft na de Japanse capitulatie geen vrede gekend, geen Bevrijdingsdag, want van de Japanse bezetting rolde men in de gruwelijkheden van de Bersiap. Dan de overtocht naar het al dan niet bekende Nederland, waar hen een koele en kille ontvangst te wachten stond….Uit zelfbehoud trok men het camouflagekleed aan van een “gesloten oester” terwijl men met een ogenschijnlijke openheid en opgewektheid de echte innerlijke belevingen en innerlijke strijd voor de directe omgeving verborgen hield.
De oudere Indische generatie had geen tijd om te treuren over het verlies van dierbaren. Zij kon de opgelopen trauma’s in de interneringskampen, de vernederingen, de ontberingen en angsten niet verwerken omdat zij direct geconfronteerd werd met de ‘Perjuangan kemerdèkaan’ = de Indonesische vrijheidsstrijd = Bersiap.
Nu nog zijn er vele ouderen, die de trauma’s uit de Japanse bezetting moeten verwerken. De Indische zwijgzaamheid was een instrument om deze trauma’s te kunnen beheersen. Men wilde ze niet tonen want dan moest men erover praten. Ze voelden onmacht …en waren bang dat hun het zwijgen werd opgelegd wanneer zij erover wilden praten. De oorlog onder de Duitsers was hier immers veel erger dan de Japanse bezetting in het ‘warmere Indië’….., waar men kon leven van het overvloedige fruit……! Daarom hulde de oudere generatie zich in stilzwijgen. Dit verborgen leed droegen velen met zich mee het graf in, waardoor kinderen hun eigen ouder eigenlijk niet hebben leren kennen.
Het belangrijkste kenmerk van kinderen uit de oorlog is dan ook, dat hun leven in de jaren daarna, volkomen beheerst werd niet alleen door hun eigen persoonlijke oorlogsherinneringen, maar evenzo door die van hun ouders.
Het zojuist genoemde boek “Leven na Anne Frank” is een hartverscheurend verhaal niet zozeer over de ellende van de oorlog, de vervolging in het kamp Bergen-Belsen, maar vooral over de “verschrikking van het overleven”.
Kinderen uit de oorlog weten hoe te overleven, maar daarna moesten zij leren hoe te leven. Mijn vriend, toen nog kind in een Japans kamp , van wie grootvader en vader werden onthoofd, wiens broer in het kamp verongelukte in een teil hete pap,….. heeft lange tijd rondom het bestaan van Indië / Indonesië een muur opgetrokken….Indië “genegeerd” . Nu nog betrapt hij zich zelf erop soms ‘onbewust’ op zoek te zijn naar zijn omgekomen broer.
Ik hoef U niet te vertellen hoe deze man vandaag stil staat bij zijn oorlogsleed. Maar hij kan nu kijken door het achterraam van zijn “leven” waar de tijd zijn oorlogsverleden heeft gefilterd, zoals een ochtendnevel het licht enigszins omfloerst. ( deze zin..met dank aan mevrouw Verbeet)

Dames en heren, ik wil het vervolg van mijn toespraak in de persoonlijke sfeer trekken en enkele aspecten benoemen, waar ik vandaag (15 augustus) bij stil sta. Ik ben mij ervan bewust dat ik mogelijke emoties bij U oproep.
Emoties van boosheid of van verontwaardiging, ….omdat misschien een oude wond weer wordt geopend…..want op deze herdenkingsdag , kan mijn verhaal ‘gevoelig’ overkomen. Achter mijn Engels/Franse naam kunt U niet vermoeden, dat ik een Japans Indische nakomeling ben, een nazaat van de voormalige vijand.
Mijn biologische vader was een Japanse non-combat officier (=burgermilitair), belast met ondersteunende diensten voor het Japanse leger.
Na de capitulatie kreeg mijn moeder een relatie met deze officier, uit welke
relatie ik geboren werd in mei 1946. Mijn biologische vader heb ik nooit gekend.
Mijn grootmoeder, haar kinderen en de plaatselijke gemeenschap hadden veel te danken aan deze man, die zich mede had ingezet voor het behoud van de suikerindustrie in Pasoeroean.
Mijn grootvader was tijdens de bezetting krijgsgevangene aan de Birma-spoorlijn.

In augustus 2012 heb ik in de Duinzichtkerk in Den Haag, een rede mogen houden waarbij verzoening het thema was. Het 25 leden tellend Algemeen Bestuur van het Indisch Platform kende en kent mijn achtergrond en toch werd ik unaniem met ingang van 2013 benoemd tot voorzitter van het Indisch Platform. Op 8 maart jl. heb ik bij de Indiëlezing in Amsterdam mijn leven in een notendop verteld. En nu sta ik hier voor U…met een enigszins bezwaard gevoel omdat ik met een Japanse achtergrond voor U sta op 15 augustus. Ik heb er volkomen begrip voor, wanneer mijn openheid gemengde gevoelens bij U oproept.
Ik heb de oorlog en de Japanse bezetting niet meegemaakt. Mijn leven werd er wel door beheerst, voornamelijk door de herinneringen van “stief”-familie en van de Indische gemeenschap als geheel. In vogelvlucht kent mijn leven 3 fasen: tot en met mijn 8e jaar verzorgd door Oma, daarna tot en met mijn 11e jaar door moeder en stiefvader. In 1958 ging ik als bijna 12-jarige alleen naar Nederland waar ik vanaf dat moment leerde op eigen benen te staan en hoe ik alleen moest leven.
Mijn Oma vertelde mij al op 5-jarige leeftijd over mijn biologische achtergrond en hield mij voor dat ik later moest leren begrijpen en accepteren, dat vele Nederlands-Indische mensen hier moeite mee hebben, maar dat ik mij niet hoefde te schamen, omdat een kind nooit zijn eigen ouders kan uitzoeken.
Nazaten van hen die de oorlog persoonlijk hebben ervaren, kunnen in hun leven worden geconfronteerd met :
1. Verschil in oorlogservaring van de moeder en (stief-) vader: moeder als “buitenkampse” die moest overleven en ( stief-)vader die geleden heeft onder de Japanse wreedheden bijvoorbeeld in Birma of in de mijnen in Japan. De hieruit voortvloeiende spanningen waren zeer voelbaar voor deze kinderen. Loyaliteitsconflicten ten opzichte van de ouders kunnen het gezinsleven ontwrichten.
2. Sociale vereenzaming door stigmatisering : de verhalen vanuit de Indische Gemeenschap, waarbij de wreedheden van de Jap werden toegeschreven aan “een algemene karaktertrek van een Japanner”. Hierdoor wordt bij nazaten met een Japanse vader, een plaatsvervangend schaamtegevoel gecreëerd…..’ik ben dus ook slecht’….!
3. Een (stief-) vader die onderworpen was geweest aan lijfelijke wreedheden. Het kan voorkomen, dat de herinneringen hieraan zich uitten in onbeheerste ‘uitbarstingen’ die afgereageerd worden op het (stief-) kind. Gevolgen waren lichamelijke mishandelingen, maar ook geestelijke…….
4. De Indische zwijgzaamheid speelt ook hier een voorname rol. Kinderen weten niet waar hun ouders mee worstelen, zij zien en ervaren slechts, dat vader en of moeder ‘emotioneel en geestelijk’ door een diep dal gaan. Ouders zijn dan emotioneel zo ver gesloten dat er geen sprake meer kan zijn van warmte en genegenheid naar de kinderen toe. Veel ouderen kunnen dit niet meer opbrengen na het doorstane oorlogsleed, wat hun levensvreugde aanzienlijk heeft beperkt en wat gevoelens van minderwaardigheid bij de kinderen tot gevolg kan hebben.

Kinderen en nazaten uit de oorlog die het voorgaande herkennen moeten blijvend proberen om de last der herinnering af te wentelen. We kunnen het leed beter niet met ons mee blijven torsen, hoe groot en diep ook. Verwerken van verdriet kost tijd, voor iedereen en daarom is het goed dat wij vandaag stil staan bij de oorlog. Maar U en ik, wij moeten verder en hoe onze toekomst zal zijn wordt mede bepaald door de mate waarin wij erin slagen de pijn uit het verleden te overwinnen, door de mate waarin wij er ook in slagen onze emoties te vernieuwen. Willen wij ons bevrijden van de geest van ons traumatisch verleden, dan moeten wij samen met elkaar, dus ook samen met de voormalige vijanden, de oorlog een plaats kunnen geven. Samen met elkaar op weg naar verzoening, naar herstel van vriendschap in een verbroken relatie. En hierin zie ik een taak voor onze en de volgende generatie, omdat ik mij ervan bewust ben dat hiervoor veel moeizame stappen gezet zullen moeten worden op het pad naar ‘verzoening’.
Ik ga afronden.
15 augustus, dames en heren is een belangrijke dag, niet alleen vanwege de herdenking van de capitulatie van Japan en de bevrijding uit de kampen, maar als een dag van ….” Stil staan bij en erkenning van het leed uit het verleden”…….
Erkenning geeft rust en de beste lichaamshouding voor een ieder om tot rust te komen, is die houding waarbij Uw blik omhoog is gericht.
Ik vond het een eer U in deze herdenkingsceremonie te mogen toespreken.
Dank voor uw aandacht.

15 augustus, 2016.

Opname bij Mary thuis (tekst Han Dehne)

HOE GING HET BIJ ONS THUIS…….

Voor wie het augustusnummer van de MOESSON heeft gelezen heeft kunnen zien dat op 6 september a.s. in Breda in het Chassé Theater in Breda de documentaire CHILDREN’S TEARS voor de eerste keer in een vrije voorstelling in Nederland zal worden vertoond.
Naar ik heb begrepen staat dat binnen afzienbare tijd ook in Den Helder te gebeuren.

Hier geef ik een inkijkje hoe het bij de opnamen verliep bij ons thuis.
Op woensdag 3 juni 2013, werden er bij ons thuis opnamen gemaakt voor een later te verschijnen documentaire over Japans-Indische kinderen die werden geboren tijdens de tweede wereldoorlog. (inmiddels werd op 5 december de preview vertoond in Utrecht)
De Japanse documentairemaakster Yuki Sunada en een alleraardigste cameraman Ernst de Groot begonnen om ongeveer 13.00 uur opnames te maken van mijn vrouw en haar uitgebreid te interviewen. Dit hele proces duurde tot 23.00 uur.
Het was voor ons, maar vooral voor mijn vrouw, een heel erg emotionele dag. Erg zwaar en zeer ingrijpend. Tranen vloeiden rijkelijk maar ook werd er gelachen. Gelukkig waren beide mensen die de documentaire gestalte moeten geven heel erg aardig en begrijpend. Ondanks alles kijken wij terug op een fijne ontmoeting met deze twee kanjers.
Tijdens de opnamen kwamen onverwacht onze oudste kleinzoon Joey, 14 jaar oud, binnen en heeft het hele interview dat in het Engels plaatsvond meegeluisterd. Natuurlijk wist hij wel het een en ander, maar dit interview ging veel verder dan hij ooit had gehoord. Hij beheerst het Engels zeer goed en kon alles volgen. Ook bij hem schoten de traantjes, uit liefde voor zijn Oma, regelmatig over de wang. Wat een fijn joch is het toch.
Vroeg in de avond wilde Yuki Sunada ook nog graag opnamen maken met onze jongste kleindochter Senna, die qua uiterlijk sterk aan mijn vrouw doet denken in haar vroegste jeugd. Gelukkig wilde haar moeder daaraan meewerken zodat ik hun snel vanuit Anna Paulowna naar Den Helder kon ophalen. Wat een schat is Senna, zij werkte uiteindelijk heel leuk mee en ondanks dat zij na enige tijd geen zin meer had, volgde zij toch nog de nodige aanwijzingen op. Ik denk dat er prachtige shots zijn geschoten van dat heerlijke ding. (tekst: Han Dehne)

1 – 02 – 1991

1 – 02 – 2016

logoverenigingJIN
imgres

viering 1 mei (details later)

Heden de eerste februari ———————–negentienhonderdéénennegentig, verschenen voor mij, Mr.Theodorus Johannes Dekker, notaris, ter standplaats Albrandswaard:——————————————-

 1. de heer Ronny Anthonius Hilgers, systeem analist, wonende te Lekkerkerk, geboren te Djakarta (Indonesië) op zeven november
  negentienhonderdvijfenveertig;————————-
 2. de heer Rudolf Leonard Böck, bouwkundig ingenieur,wonende te Apeldoorn, geboren te—–Singadjoeroek (Indonesië) op vijf februari negentien honderdvijfenveertig;———————————-
 3. de heer George Wilhelm de Winter, magazijnchef, wonende te Houten, geboren te Bandoeng(Indonesië) op twee mei negentienhonderdvierenveertig.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:  Naam, zetel en duur.——————-

———————- Artikel 1.————————

 1. De vereniging draagt de naam Japans Indische Nakomelingen (JIN).——————————————–

Op 9 december 1990 werd blijkens de notulen van die vergadering in het huis van George en Ria de Winter te Houten het dagelijks bestuur gekozen van de vereniging JIN i.o. :

Ron Hilgers, voorzitter

Ruud Böck (nu genaamd Takashi Nihéï), secretaris

George de Winter, penningmeester

Algemene leden:

Hideko Gieske en Claudine Meijer

1e familiedag, 5 mei 1991, Shintotempel

De eerste Familiedag werd gehouden op 5 mei 1991 in een ruimte van de Holland Yamakaga Shinto Foundation aan het Windroosplein in Amsterdam, waar Shinto master Paul de Leeuw ons ontving. Op de foto de daar aanwezige J.I.-nakomelingen. Helemaal links staat George de Winter, daarnaast Richard Volckmann, Ruud Böck (nu de naam dragend Takashi Nihéï) en Peter van Esch. Daartussen, geknield, is Ron Hilgers te zien. Zittend, van links af, Yoshie Klop, Esther May, Hideko Gieske, Joan Götz van der Vet, Claudine Meijer.

(Peter van Esch is in 2013 overleden).

bijeenkomst 1989 Japans Cult.Centr, Amsterdam met Robert Croese

Hiernaast zijn groepsfoto’s te zien, genomen op de eerste bijeenkomst op 1 juli 1989 in Amsterdam aan de Nwe Zijds Voorburgwal 177 (in het Japans Cultureel Centrum, verbonden aan ‘t Japanse Winkeltje/Reisbureau Tozai). De groep kwam, voortbouwend op de in 1983 gevormde contactgroep Japanese Roots, bij elkaar door de stimulerende impulsen van Robert Croese (op de foto links, staande op de achterste rij links), die maatschappelijk werker was bij de Indische Welzijnsorganisatie NINES. Op de linker foto staan ook partners van Japans Indische nakomelingen (behalve Han die de foto nam). Na de serieuze vergadering werd na het bekijken van een film over Kyoto en minshuku’s, een bezoek gebracht aan het Kimonohuis en een Futon winkel/showroom. Tenslotte een gezamenlijke (Japanse) maaltijd in restaurant Zizen. De sfeer was enthousiast, ondernemend en hoopvol.

bijeenkomst 1989 Japans Cult.Centr,

Jubileum 1 mei 2016

1 – 02 – 1991

1 – 02 – 2016

logoverenigingJIN
imgres

viering 1 mei (details later)

Heden de eerste februari ———————–negentienhonderdéénennegentig, verschenen voor mij, Mr.Theodorus Johannes Dekker, notaris, ter standplaats Albrandswaard:——————————————-

 1. de heer Ronny Anthonius Hilgers, systeem analist, wonende te Lekkerkerk, geboren te Djakarta (Indonesië) op zeven november
  negentienhonderdvijfenveertig;————————-
 2. de heer Rudolf Leonard Böck, bouwkundig ingenieur,wonende te Apeldoorn, geboren te—–Singadjoeroek (Indonesië) op vijf februari negentien honderdvijfenveertig;———————————-
 3. de heer George Wilhelm de Winter, magazijnchef, wonende te Houten, geboren te Bandoeng(Indonesië) op twee mei negentienhonderdvierenveertig.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:  Naam, zetel en duur.——————-

———————- Artikel 1.————————

 1. De vereniging draagt de naam Japans Indische Nakomelingen (JIN).——————————————–

Op 9 december 1990 werd blijkens de notulen van die vergadering in het huis van George en Ria de Winter te Houten het dagelijks bestuur gekozen van de vereniging JIN i.o. :

Ron Hilgers, voorzitter

Ruud Böck (nu genaamd Takashi Nihéï), secretaris

George de Winter, penningmeester

Algemene leden:

Hideko Gieske en Claudine Meijer

1e familiedag, 5 mei 1991, Shintotempel

De eerste Familiedag werd gehouden op 5 mei 1991 in een ruimte van de Holland Yamakaga Shinto Foundation aan het Windroosplein in Amsterdam, waar Shinto master Paul de Leeuw ons ontving. Op de foto de daar aanwezige J.I.-nakomelingen. Helemaal links staat George de Winter, daarnaast Richard Volckmann, Ruud Böck (nu de naam dragend Takashi Nihéï) en Peter van Esch. Daartussen, geknield, is Ron Hilgers te zien. Zittend, van links af, Yoshie Klop, Esther May, Hideko Gieske, Joan Götz van der Vet, Claudine Meijer.

(Peter van Esch is in 2013 overleden).

bijeenkomst 1989 Japans Cult.Centr, Amsterdam met Robert Croese

Hiernaast zijn groepsfoto’s te zien, genomen op de eerste bijeenkomst op 1 juli 1989 in Amsterdam aan de Nwe Zijds Voorburgwal 177 (in het Japans Cultureel Centrum, verbonden aan ‘t Japanse Winkeltje/Reisbureau Tozai). De groep kwam, voortbouwend op de in 1983 gevormde contactgroep Japanese Roots, bij elkaar door de stimulerende impulsen van Robert Croese (op de foto links, staande op de achterste rij links), die maatschappelijk werker was bij de Indische Welzijnsorganisatie NINES. Op de linker foto staan ook partners van Japans Indische nakomelingen (behalve Han die de foto nam). Na de serieuze vergadering werd na het bekijken van een film over Kyoto en minshuku’s, een bezoek gebracht aan het Kimonohuis en een Futon winkel/showroom. Tenslotte een gezamenlijke (Japanse) maaltijd in restaurant Zizen. De sfeer was enthousiast, ondernemend en hoopvol.

bijeenkomst 1989 Japans Cult.Centr,

Nieuwe blog van Céline

 NAGASAKA een onderzoek naar Japans-Indische roots   

Contact: celinetalens@gmail.com.  De nieuwste blog (26 januari 2016) gaat over een verhaal dat haar opa Toshio Nagasaka heeft verteld over een gebeurtenis tijdens de Indonesische opstand na 15 augustus 1945. Toshio was een leerling van Kenji Miyazawa, de bekende Japanse schrijver uit Sendai. Uit een verhaal van Miyazawa over ‘generaal Banana’ trok Toshio een belangrijke les. “The spirit of General Banana saved 240 lives”. Lees verder hier. 

Meer over en van sansei Céline Talens (een dochter van oud-voorzitter Bauke) leest u op de pagina over de ‘tweede generatie’ op deze site. Klik hier.

 

Céline

https://nagasakablog.wordpress.com/  NAGASAKA een onderzoek naar Japans-Indische roots  

Contact: celinetalens@gmail.com
of kijk op www.celinetalens.com

De nieuwste blog (26 januari 2016) gaat over een verhaal dat haar opa Toshio Nagasaka heeft verteld over een gebeurtenis tijdens de Indonesische opstand na 15 augustus 1945. Toshio was een leerling van Kenji Miyazawa, de bekende Japanse schrijver uit Sendai. Uit een verhaal van hem over ‘generaal Banana’ trok hij een belangrijke les. “The spirit of General Banana saved 240 lives”. Lees verder hier. 

 

Indië lezing

Op dinsdag 8 maart 2016 vindt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam de vijfde Indië-Lezing plaats! Thema dit jaar is Kinderen van Japanse vaders, kinderen met een geschiedenis.

Het thema staat in het teken van Japans-Indische nakomelingen en de middag wordt geopend door dr. Aya Ezawa, sociologe en docent aan de Universiteit van Leiden. Zij zal een beeld schetsen van de Japans-Indische nazaten. Na haar inleiding zal de heer Silfraire Delhaye, voorzitter van het Indisch Platform, zijn persoonlijk verhaal vertellen. Tijdens de tafeldiscussie vraagt moderator Wim Manuhutu aan zijn gasten over het kindzijn met een geschiedenis. Hoe ga je om met je achtergrond die verweven is met oorlogsgebeurtenissen en herinneringen aan die tijd? Ga je op zoek naar je roots of juist niet? De muzikale omlijsting wordt verzorgd door ‘Young Released’.

De Indië-Lezing wordt georganiseerd door: Stichting 4/5 mei comité Amsterdam Zuidoost, het Indisch Herinneringscentrum, Stichting De Brug, Indiëherdenking Amstelveen, Stichting Gastdocenten WOII, werkgroep Zuidoost-Azië en Stichting Nusantara.

Datum: dinsdag 8 maart 2016 Tijd: 14.00 – 17.00 uur. Toegang gratis na aanmelding op :  indielezing@gmail.com

Locatie: Theater van ’t Woord, Openbare Bibliotheek Amsterdam (Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam, bij CS).